OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

06 bře

Slovníček nejčastěji užívaných pojmů

aneb Jak číst zprávy z psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření z PPP. 

Vážení rodiče,

zde nabízíme zjednodušený přehled a výklad výrazů, se kterými se můžete setkat v našich zprávách.

 

Nejčastěji užívané zkratky

ADD

vývojová porucha pozornosti

ADHD

porucha pozornosti s hyperaktivitou

AP

asistent pedagoga

CNS

centrální nervová soustava

CAN

syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

IVP

individuální vzdělávací plán

MP

mentální postižení

OŠD

odklad školní docházky

PIPP

plán pedagogické podpory

PO

podpůrná opatření

PPP

pedagogicko - psychologická poradna

SPC

speciálně pedagogické centrum

SPU

specifické poruchy učení

SPCH

specifické poruchy chování

susp.

(suspektní), podezřelý, pravděpodobný

SVP

středisko výchovné péče

 

Některé nejčastěji používané předpony v cizích složených slovech

a

předpona záporová označující existenci něčeho, např. alogický

ambi

dvojitý, dvojaký

des

ve složených cizích slovech označí opak nebo zrušení toho, co znamená základní slovo

dis

předpona cizích slov značící roz - , opak, zápor, např. disharmonický – neshoda

dys

předpona značící obtížnost, poruchu, vadnost, často dává slovu záporný význam

hemi

jako předpona značící polo – půl polovina (hemisféra – polokoule)

hyper

v cizích složených slovech značící nadbytek, zveličení, vzrůst (hyperfunkce – zvýšená činnost)

hypo

v cizích složených slovech značí nižší stupeň, podřadnost pod -, (hypokinéza – snížená schopnost pohybu)

pato

značí vztah k nemoci, k nemocnosti

pseudo

jako předpona v cizích složených slovech značí klamný, nepravdivý, vymyšlený

sub

v cizích složených slovech značící pod-, dole, dolní, níže např. subtropický

super

předpona v cizích slovech značí nadměrnost, přehnanost do množsví nebo jakosti – nad -, nej -.

 

Slovník

A

absence

nepřítomnost, chybění

 

adaptace

přizpůsobení se

 

adekvátní

zcela přiměřený, odpovídající něčemu, shodný

 

analýza

rozklad, rozbor, rozkládání slov na hlásky

 

akceptace

přijímání schvalování

 

aktuální

právě probíhající

 

anamnéza

zjištění individuálního vývoje a průběhu života

 

artikulace

výslovnost

 

aspirace

snaha dosahovat lepších výkonů, vyniknout

 

apatie

nevšímavost, lhostejnost k vnitřnímu i vnějšímu dění (ať příjemnému nebo nepříjemnému) k povinnostem aj.

 

autoagrese

jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe

 

averze

odpor

D

deprivace

strádání

 

diference

rozdíl, různost

 

diferenciace

rozlišení, odlišení, schopnost jedince rozlišit dva nebo více podnětů

 

disharmonický

nerovnoměrný, nesouladý

 

dispozice

tendence, předpoklad k určitému chování, zahrnuje rysy, schopnosti, vlastnosti, návyky apod.

 

dysgrafie

specifická vývojová porucha učení v oblasti psaní

 

dyskalkulie

specifická porucha matematických schopností, která se projevuje neschopností naučit se počítat, zvládat číselné řady, číst matematické symboly a provádět matematické operace

 

dyslalie

neschopnost tvořit správně některé hlásky

 

dyslexie

specifická vývojová porucha učení v oblasti čtení

 

dysortografie

specifická vývojová porucha učení v oblasti pravopisu

E

elektivní mutismus

jedna z poruch sociálních vztahů – dítě nemluví s určitými lidmi či v určitém prostředí, v určitých situacích

 

emoce

city a afekty

 

emoční labilita

emoční stavy rychle vznikající i na slabé podněty, rychle se tlumí a střídají

 

empatie

vcítění do aktuálních prožitků druhých osob

 

endogenní

vnitřní, vyvolaný z vnitřních příčin organizmu

 

etiologie

nauka o příčinách, které mohou vyvolávat v organizmech chorobné jevy a úchylky

 

exogenní

vnější, zevního původu, přeneseně v psychologii a pedagogice vnější vlivy prostředí

F

fobie

chorobný neodůvodněný strach z určitého předmětu, situace, osoby doprovázený úzkostí

 

frustrační tolerance

míra odolnosti individua vůči zátěži

 

fyziologický

normální, přirozený

G

grafomotorika

soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při psaní a které nejsou pouze záležitostí pohybů ruky, ale jsou ovlivňovány psychikou

H

hyperaktivita

zvýšeně pohyblivý motorický neklid projevující se nadměrnou činností, aktivitou

 

hypoaktivita

snížená pohyblivost, nedostatečná činnost, pomalost

CH

chronický

trvalý, vleklý, dlouhotrvající

I

individuální vzdělávací plán

slouží jak soubor nastavených podpůrných opatření u žáka se speciální vzdělávací potřebou

 

inkluzivní vzdělávání

zařazení dítěte do základního vzdělávání, tedy navštěvovat běžnou základní školu

 

impulzivita

vznětlivost, neklid s tendencí rychle a neuváženě reagovat

 

integrace

zařazení do systému speciálního vzdělávání

 

inteligence

celková kapacita individua, jednat cílevědomě, myslet racionálně a jednat účelně ve svém prostředí

 

interakce

vzájemné působení

 

indikace

léčebný příkaz (určení, užití) určitého souboru opatření k léčebnému postupu

K

kognitivní

poznávací

 

kompenzace

vyrovnávání nedostatku, poškození

 

kompenzovaný

fungující, popř. nahrazený jinou funkcí

L

labilita

vratkost, kolísavost, nestálost, nevyváženost

 

lateralita

nadřazenost párových orgánů i funkcí jedné strany těla, je odrazem dominance jedné z mozkových hemisfér (tato dominance je vrozena)

 

logopedie

je vědní pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, vzděláváním, vzděláním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi

M

mentální retardace

duševní zaostalost, snížení intelektuálních schopností, užívána zkratka MR

 

motivace

soubor pohnutek podněcující k určité činnosti

 

motorika

pohybová schopnost organismu, hybnost, rozlišujeme motoriku jemnou a hrubou

N

 

nadání

soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, u nás nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony

 

neadekvátní

nepřiměřený, neodpovídající plně něčemu

 

negativismus

odmítavé chování, stav vzdoru

O

oscilace

jolísání, střídání (např. u pozornosti)

 

osobnost

je v psychologii pojem pro organizovaný celek duševního života vázaný na jedince

P

paměť

je vlastností organismu, resp. jeho nervového systému, záležející v uchování poznatků

 

percepce

vnímání (zrakové, sluchové…)

 

plán pedagogické podpory

slouží jako soubor nastavených opatření pro vzdělávání žáka ve škole

 

podpůrná opatření

představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání vyžaduje upravit jeho průběh

 

prognóza

předpověď, odhad budoucího vývoje

 

protrahovaný

prodloužený, dlouho trvající ( např. porod)

 

psychomotorika

souhrn pohybových projevů člověka

R

reedukace

náprava, upravující nebo napravující funkce a činnosti porušené

 

relaxace

uvolnění fyzického i psychického napětí

 

retardace

zpomalení, zpoždění, váznutí, zaostávání

S

senzomotorika

součinnost vnímání a pohybu

 

separace

oddělení, odloučení

 

socializace

proces postupného začlenění do společnosti

 

somatický

týkající se tělesného vývoje

 

stres

nadměrná zátěž, tlak

 

symptom

příznak, projev nemoci

 

syndrom

soubor příznaků charakterizující chorobný stav

 

syntéza

skládání, shrnutí, slučování, spojování, skládání hlásek do slov

T

 

tenze

nepříjemný pocit vnitřního napětí, tlaku

 

tréma

stav úzkosti podmíněný strachem z posouzení druhými lidmi

V

verbální

vyjádřený slovy, související se slovním vyjadřováním, opak neverbálního

Z

 

zralost školní

mentální, povahová, sociální a pracovní připravenost dítěte pro školu

 

Zdroj: 

Stručný slovník nejčastěji používaných odborných výrazů ve zprávách o psychologické a speciálně pedagogickém vyšetření, zpracoval kolektiv pracovníků: SPC Blansko, PPP Blansko, PPP Boskovice, 1997 

http://www.psychoweb.cz/vykladovy-psychologicky-slovnik/

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon

 

Za tým pracovníků OPPP Vyškov, pracoviště Blansko zpracovala Mgr. et Mgr. Eva Kovářová