OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

15 úno

Společné vzdělávání a inkluzivní změny v mateřských, základních a středních školách – jak se odrazí prakticky?

Nový Školský zákon vstoupil v platnost 1.9. 1016. Nejvýraznější změny se týkají společného vzdělávání, tzv. inkluze. Pokud má dítě ve škole výukové, výchovné či jiné potíže může v doprovodu zákonného navštívit kterékoli poradenské pracoviště tj. pedagogickou-psychologickou poradnu (dále jen poradnu). Vzhledem k tomu, že je nově stanovena povinnost součinnosti poradny se školou, proto je nejlépe si vybírat spádovou poradnu dle bydliště nebo působnosti školy. Poněvadž odborní pracovníci poradny s příslušnou školou v regionu úzce spolupracují a tím i lépe mohou řešit podrobnosti pedagogické diagnostiky, kterou ze školy požadují. Jedná se o změny u žáků se speciální vzdělávací potřebou. Mezi ty se v poradnách řadí především poruchy učení (se symptomy – dyslexie, dysgrafie, dysortografie dyskalkulie), poruchy chování (včetně specifických – syndrom ADHD s hypo nebo hyperaktivitou, podpořený medikací odborníkem z oboru neurologie nebo dětské psychiatrie, či jiné z důvodu vnějších vlivů). Patří sem také žáci nadaní, ale i ti kteří neprospívají z jiných doposud z nezjištěných příčin.Těžká postižení u dětí např. mentální, sluchová, zraková, tělesná nebo s vadou řeči řeší spíše speciální pedagogická centra, která jsou k tomuto účelu zřízena již od rané péče dítěti.

Samotného vyšetření žáka v poradně se v podstatě změny netýkají. Dílčí vyšetření s využitím standardních metod a testů trvá cca dvě hodiny, komplexní diagnostika až čtyři až šest hodin. Ve většině případů se rozděluje do více dnů vzhledem ke křivce pozornosti dítěte. To, co se mění, jsou výstupy z něj. Nově se jedná o Zprávu z vyšetření a Doporučení podpůrných opatření (ve většině případů je využíván celorepublikově používaný interaktivní formulář). Zpráva je určena jen rodiči a ten ji na rozdíl od minulosti není povinen předat do školy, ale nechá si ji pro vlastní informovanost. Škole zasílá poradna Doporučení podpůrných opatření, jsou-li stanovena. Poradna musí před vyhotovením Zprávy a Doporučení ze zákona komunikovat se školou. Rodič či zákonný zástupce je na závěr s obsahem Doporučení seznámen. Není-li u dítěte shledána žádná vzdělávací potřeba, podpůrná opatření se nestanovují.                                                                                              

Nově je zavedení tzv. pěti stupňů podpůrných opatření (dále jen jako PO). Ta se dělí dle míry finanční či personální náročnosti do pěti stupňů. Již samotný název naznačuje, že v závěru vyšetření jsou stanovena podpůrná opatření pro práci s žákem, v součinnosti se školou a nezbytnou podporou rodičů při domácí přípravě dítěte. Podpůrné opatření - je opatření, které slouží ke kompenzaci potíží ve výuce takovým způsobem, aby žák dosahoval výsledků, ke kterým má reálné předpoklady, za maximálního využití jeho schopností, dovedností a vědomostí.

PO I. stupně – je nejnižší možný stupeň podpůrných opatření tj. potíže mírného charakteru. Stanovit jej může sama škola, bez nutnosti jakéhokoli zásahu poradny. Využívá k tomu Plán pedagogické podpory, o kterém informuje rodiče. Pokud se podpůrná opatření prvního stupně škole ani rodičům neosvědčují, nejsou naplněny stanovené cíle Plánu pedagogické podpory je čas oslovit poradnu a dítě objednat na vyšetření a hledat společně se školou a rodiči v souladu s výsledky vyšetření další postupy či navýšení podpůrného opatření.

PO II. a III. stupně – k jejich stanovení je již nutná návštěva poradny, probíhá intenzivní součinnost se školou i s rodiči, ve většině případů se vytváří Individuální vzdělávací plán, vzniká finanční nárok na didaktické nebo manipulační pomůcky nebo personální podporu např. asistent pedagoga ve spolupráci s odborným lékařem. Taktéž je doporučována pedagogická intervence ve škole, která může sloužit k procvičování oslabených funkcí tak k doučování. Zde se jedná již o potíže středně závažného charakteru. O těchto skutečnostech jsou všechny zainteresované strany vždy informovány. U těchto klientů je nezbytné pravidelné vyhodnocení úspěšnosti nastavení podpůrných opatření, taktéž kontrola Individuálního vzdělávacího programu vždy nejméně jednou ročně.

Zcela samostatnou kapitolou jsou žáci nadaní, kteří taktéž patří k žákům se speciální vzdělávací potřebou, těm je věnován následující článek taktéž na našem webu http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/blansko/90-rodic-blansko/277-nadani-zakladni-skola

Rodičům na závěr doporučujeme, aby k vyšetření přinesli všechny dokumenty ze školy. Jedná se zejména o Pedagogickou diagnostiku (vyplní škola), Plán pedagogické podpory, pokud byl již ve spolupráci s rodiči a školou vyhodnocen a další odborné zprávy týkající se dítěte, především z lékařských vyšetření. Přínosem pro odborníky z poradny jsou i ukázky školních prací např. školní sešity, kresby atd. Urychlí to tak celý proces od vyšetření.
Pokud se laická veřejnost chce lépe seznámit s výše popsanými skutečnostmi, doporučujeme vyhlášku MŠMT ČR č. 27/2016 Sb.

Za kolektiv pracovníků PPP Blansko: Mgr. Ivana Jakubeková a Mgr. et Mgr. Eva Kovářová