OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

21 úno

Než půjdeme do školy ….

Aneb co by mělo naše dítě umět před nástupem do školy

Blíží se doba zápisu do školy a proto si mnozí rodiče kladou otázku, zda už je  jejich dítě pro školu dobře připravené,  aby školu dobře zvládalo. V následujícím článku  nabízíme několik základních poznatků a doporučení, které se k nástupu do školy vztahují. 

Školní zralost je schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, které na ně klade škola, resp. školní vyučování. Je to stav tělesného a psychosociálního vývoje, kdy je dítě přiměřeně fyzicky i psychicky disponováno pro požadovaný výkon ve škole a kdy samo zažívá pocit uspokojení ze zvládání úkolů, které jsou na ně kladeny. (Vágnerová, 2000)

Společně s pojmem školní zralost je v pedagogické literatuře zmiňován i pojem školní připravenost. Ten postihuje oproti biologickému zrání úroveň předškolní přípravy z hlediska schopností, vlivu prostředí a výchovy. (Zelinková, 2001)

Pokud uvažujeme o školní zralosti i připravenosti, je třeba se dopodrobna zamyslet nad jejími jednotlivými aspekty:

Somatická – tělesná zralost mění se tělesné proporce, dochází k protažení postavy, prodlužují se končetiny, dítě je schopno přesnějších pohybů, které jsou důležité pro úspěšné zvládání psaní, díky zrání CNS se zdokonaluje jemná motorika, senzomotorická koordinace, manuální zručnost. Nemalou roli hraje i zdravotní stav dítěte, častá nemocnost či zdravotní komplikace  mohou negativně ovlivňovat úspěšnost vašeho dítěte ve škole. Tělesný vývoj a zdravotní stav posuzuje především dětský lékař. 

Poznávací funkce – Dítě  by mělo být natolik zralé, aby sneslo zátěž školní práce, vydrželo pracovat dostatečně dlouho a intenzivně, na práci se soustředit  bez ohledu na lákavost, přitažlivost úkolu.  Aby dobře chápalo  učivo, potřebuje mít dostatečnou úroveň  poznávacích procesů, znalost všeobecných informací (jméno, adresa bydliště,..), časové a prostorové orientace (ráno, večer, dny v týdnu,…), předmatematické představy (pojmy více, méně, řazení podle velikosti,..). Dochází k rozvoji paměťových schopností – dítě je schopno zapamatovat krátkou básničku, větu o asi 8 slovech. Důležitým faktorem jsou řečové dovednosti, schopnost porozumět výkladu učitele, ale také  mít schopnost učiteli odpovědět, správně se vyjadřovat. Nezbytné je dobré sluchové vnímání, dítě by mělo rozlišit zvukově podobná slova, vytleskávání slov, rytmizace, sluchová analýza a syntéza jednoduchých slov (rozklad a sklad slova na písmena).  I zrakového vnímání  - schopnost rozlišovat zrcadlově obrácené tvary, vyhledání daného jevu na obrázku, postřehnutí detailu, zraková paměť – co bylo na obrázku, skládání rozstříhaného obrázku. Oblastí, která je nejvíce v mateřských školách rozvíjena je oblast grafomotoriky a jemné motoriky, obě tyto schopnosti jsou důležité pro nácvik psaní. Důležitý je správný úchop psacího náčiní, dostatečně uvolněná ruka  a rozvoj kresby.  Dítě by v předškolním věku mělo mít ujasněnou dominantní ruku (kterou  rukou bude psát) a pečlivě ji uvolňovat. 

Emočně- sociální oblast: dítě by mělo mít určité pracovní a společenské návyky, (pozdravit, poděkovat, pomoci kamarádovi, hygienické návyky...),  které jsou utvářeny zejména výchovným vedením v rodině. Mimo jiné přizpůsobit se kolektivu, adaptovat se na nové prostředí a situace, přijímat autoritu dospělých, zvládne odloučit se na určitý čas od rodiny a postupně přijmout odpovědnost za své vlastní jednání (sebe obslužné činnosti a udržovat pořádek ve svých věcech, ale i jít na oběd do školní jídelny, apod. ).

Tyto oblasti se rozvíjejí mezi 5 -7 rokem u každého z dětí různým tempem a v jiném časovém horizontu. 

Co dělat, když mám pochybnosti o nástupu do školy ?

Rodiče  mohou  ve vývoji pozorovat nerovnoměrnosti ve smyslu opoždění nebo urychlení některých složek. Pokud  máte pochybnosti, zda je vaše dítě dostatečně připravené pro zahájení školní docházky, můžete se zeptat na názor  paní učitelky z mateřské školy, která je s dítětem v každodenním kontaktu a zná ho v nejrůznějších situacích. 

Další variantou je obrátit se na  školské poradenské zařízení - pedagogicko-psychologickou poradnu, kde vám psycholog či pedagog dokáže poradit, zda je dítě na školu připravené.

Termíny zápisů do 1. ročníků se různí, probíhají mezi 1. až 30. dubnem kalendářního roku. K zápisu přichází rodič s dítětem, s sebou by měli vzít rodný list dítěte. Dítě bude samostatně plnit úkoly, které orientačně prověří jeho zralost. Podrobnější informace k průběhu zápisu mají většinou školy specifikovány a předem zveřejněny na webových stránkách.

Jestli, že je dítě školsky nezralé a rodiče se rozhodli  realizovat odklad školní docházky  (je legislativně upraven ve Školském zákoně, § 37 , odstavci 1. ), musí podat písemnou žádost řediteli školy  při zápisu tj. v době mezi 1. – 30. dubnem. Kromě žádosti  budou potřebovat doporučení k odkladu školní docházky, které vystavuje školské poradenské zařízení  a vyjádření odborného lékaře.

Zdroje:

VÁGNEROVÁ, M.; Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000.  

VÁGNEROVÁ, M. ; Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Univerzita Karlova (Karolinum), 2005. 

OTEVŘELOVÁ, H.; Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016.

ZELINKOVÁ, O.; Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.

Sbírka zákonů č. 561/ 2004, §37, Odklad povinné školní docházky

Zpracovala: Mgr. Ivana Dlapová