OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

04 led

Odklad povinné školní docházky a předčasný nástup do školy

Podmínky odkladu školní docházky (OŠD) jsou uvedeny ve Školském zákoně, § 37 , odstavci 1. Pokud si rodiče přejí, aby jejich dítě mělo odklad zahájení školní docházky, musí podat do

31.5. daného kalendářního roku žádost o odklad řediteli školy spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Předčasné zahájení povinné školní docházky (tedy nástup do školy v 5 letech) je možné na základě Školského zákona (§ 36, odstavec 3).

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V případě, že se u žáka projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky,  může dát ředitel školy žákovi během prvního pololetí 1. ročníku dodatečný odklad, a to se souhlasem zákonného zástupce (doporučení poradny a lékaře pak není nutné).

Jak postupovat při zvažování odkladu

Každé dítě má povinnost dostavit se v roce, kdy má dosáhnout 6 let, k zápisu do ZŠ. Zápisy probíhají v průběhu dubna. Návrh na odklad může být doporučen ze strany školy nebo na základě zvážení rodičů. Žádost o odklad můžete podat ve škole hned při zápisu nebo kdykoli do 31.5. Ihned po zápisu je dobré se objednat na posouzení školní připravenosti do PPP. Posuzování školní zralosti probíhá v březnu a dubnu. Termín vyšetření Vám sdělíme 14 dní před jeho konáním. Dále budete potřebovat doporučení lékaře pro děti a dorost. K odkladu školní docházky jsou potřebné dva shodné posudky (PPP a lékaře) ve prospěch OŠD.

Postup lze shrnout následovně:

  1. Objednání dítěte k posouzení školní připravenosti v PPP
  2. Posouzení školní připravenosti v PPP
  3. Návštěva dětského lékaře a jeho doporučení (může také předcházet návštěvě v PPP)
  4. Návštěva dětského lékaře a jeho doporučení (může také předcházet návštěvě v PPP)
  5. Dítě absolvuje zápis do ZŠ
  6. Podání žádosti o OŠD řediteli školy (nejpozději do 31.5.)

PŘEDČASNÉ ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Podmínkami předčasného nástupu dle zákona (§ 36, odstavec 3 Školského zákona) jsou:

 • dosažení šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku
 • přiměřená tělesná i duševní vyspělost dítěte
 • doporučení PPP (u dětí narozených od září do prosince) nebo
 • doporučení PPP a dětského lékaře (u dětí narozených od ledna do června)
 • žádost zákonného zástupce

 Postup jak zajistit posouzení školní připravenosti u dětí, které by měly nastoupit k plnění PŠD v 5 letech je stejný jako u ostatních dětí:

  1. Objednání dítěte k posouzení školní připravenosti v PPP
  2. Posouzení školní připravenosti v PPP
  3. Návštěva dětského lékaře a jeho doporučení (nutné pouze u dětí narozených od ledna do června)
  4. Dítě absolvuje zápis do ZŠ
  5. Podání žádosti řediteli školy

 Jak probíhá posuzování školní připravenosti (předškolní prohlídka) v PPP?

Poradnu navštěvují děti v předem určeném termínu společně se svými zákonnými zástupci. Po příchodu do PPP Vás přivítá některý z pracovníků poradny a doprovodí vás společně s dítětem do pracovny. V úvodním rozhovoru budete dotázáni na důvody Vaší návštěvy, projevy dítěte, jeho zájem o školu, emocionální a sociální zralost atd. Zároveň Vám budou předány informace o podmínkách poskytování poradenské služby. Během úvodního rozhovoru mohou být děti v čekárně, většinou však jdou s rodiči do pracovny. Následně vás požádáme o vyplnění anamnestického dotazníku (dotazníku o vývoji dítěte) v čekárně a pokračujeme s vyšetřením samostatně s dítětem. Individuální diagnostika trvá cca 30-45 minut. Po vyšetření s vámi projednáme výsledky a doporučení. Zpráva z vyšetření se vydává na Vaši žádost, zasíláme ji pouze domů.

 

Co vzít s sebou při předškolní prohlídce?

Při první návštěvě budeme potřebovat znát rodné číslo Vašeho dítěte, k tomuto účelu bude vhodné s sebou mít jeho/její kartičku pojištěnce. Pokud již budete mít k dispozici vyjádření lékaře, požádáme Vás o jeho předložení. Dále s sebou můžete přinést výtvory svých dětí (především kresby). Pokud máte k dispozici záznamy z raného vývoje svého dítěte (např. kdy začalo lézt, chodit a podobně), mohou se nám hodit při zaznamenávání anamnézy.

Co vše zahrnuje posuzování školní připravenosti se dále můžete dočíst v článku ŠKOLNÍ ZRALOST.

Těšíme se na setkání v naší poradně.

Mgr. Barbora Glogarová - psycholožka