OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

05 kvě

Podpůrná opatření I. stupně a plán pedagogické podpory (PLPP)

Se zavedením podpůrných opatření došlo k posílení kompetencí pedagogických pracovníků na školách. Od 1.9.2016 totiž mohou učitele sami začít s poskytováním podpory, a to

bez doporučení poradny. 

První stupeň podpůrných opatření je určen těm žákům, kteří vyžadují vzhledem ke svým specifikům mírně odlišný přístup ve vzdělání. Učitel je pozná tak, že běžné metody, které při výuce využívá, nenesou očekávaný výsledek. Žák má výukové či výchovné problémy, na které je potřeba co nejrychleji reagovat. Učitel tedy začne zkoušet různé způsoby jak žákovi přizpůsobit výuku a sleduje, které s nich jsou úspěšné. Může vyzkoušet střídání forem a vyučovacích metod, přizpůsobit formy hodnocení možnostem žáka tak, aby nedošlo ke stagnaci či rezignaci dítěte. Pracuje s třídním kolektivem na přijímání různých odlišností a posiluje tak kvalitní sociální klima ve třídě a potažmo i klima školy.

V minulosti se často stávalo, že učitelé správně rozpoznali na základě pedagogické diagnostiky potřeby dítěte a začali realizovat vhodnou podporu. Do poradny si pak tyto děti chodily „pro papír“, tedy doporučení, které obsahovalo tatáž opatření, které již učitel realizoval. Většinou se jednalo o podklad pro inspekci. I v tomto ohledu může plán pedagogické podpory, který shrnuje podpůrná opatření I. stupně, nahradit doporučení ŠPZ.

Plán pedagogické podpory (PLPP) – proč a pro koho?

Plán pedagogické podpory je pro učitele nástrojem plánování. Obsahuje popis cílů a prostředků, jimiž chce těchto cílů dosáhnout (úpravy metod, organizace, hodnocení, využívání pomůcek apod.). Učitel sleduje efektivitu jednotlivých úprav (toho, co již vyzkoušel) a zapisuje si jejich úspěšnost. PLPP si učitelé pravidelně vyhodnocují a zpravidla do 3 měsíců naznají, zda opatření I. stupně dostačují či ne. Pokud tomu tak není, přichází potřeba vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP či SPC).

Dalším, kdo těží ze zavedení PLPP, jsou rodiče. Učitel je totiž při zavedení PLPP seznámí s jeho obsahem, a to včetně doporučení k domácí přípravě. Dochází zde tedy k informování rodičů o charakteru potíží jejich dítěte při vzdělávání a metodách zvolených učitelem ke zlepšení stavu. Partnerský přístup k rodičům je u žáků se speciálním vzdělávacími potřebami zásadní, a to již při zahájení poskytování podpory. Rodiče společně s učiteli totiž tvoří základ podpůrného systému dítěte při učení.

V neposlední řadě je PLPP přínosný i pro nositele učení, tedy samotného žáka. Ve chvíli, kdy je seznámen s jeho obsahem, přijímá také zodpovědnost za efektivitu naplánovaných opatření. Dostává informaci o tom, jak bude učitel ve vztahu k němu při výuce přizpůsobovat své postupy, má možnost poradit se s učitelem, jak upravit svou domácí přípravu.

Závěrečné vyhodnocení PLPP by ideálně mělo proběhnout za účasti všech aktérů. Výsledkem vyhodnocení by měla být domluva všech zúčastněných na dalším postupu, tedy pokračování efektivních opatření zahrnutých v PLPP, popř. jiných (upravených) opatřeních, či potřeba podpůrných opatření vyššího stupně, která je možné realizovat na doporučení PPP či SPC.

Při vyšetření v PPP či SPC doručí škola školní dotazník o žákovi a PLPP, které jsou poradenské pracovníky zásadními podklady pro úspěšné nastavení podpůrných opatření vyššího stupně, a to včetně opatření s finanční náročností (jako je pedagogická intervence, pomůcky či asistenční podpora).

Plán pedagogické podpory je nástrojem sledování efektivity různých druhů opatření ve výuce pro učitele, je ale také základem pro komunikaci ohledně podpory dítěte ve škole, a to jak pro rodiče, tak i samotné dítě. V neposlední řadě je důležitým podkladem při nastavování podpůrných opatření v poradně či SPC.


Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová, psycholožka, pracoviště Vyškov