OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace         

11 říj

Vyhodnocování podpůrných opatření v praxi

Dle § 4 Vyhlášky 27/2016 Sb. má poradna povinnost vyhodnocovat efektivitu poskytovaných podpůrných opatření (dále jen PO) 2. až 5. stupně, a to nejpozději do roka od vydání doporučení.

Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka vyhodnocuje poskytování PO průběžně. Tento článek se věnuje realizaci vyhodnocování PO v praxi v naší poradně.

Poskytování PO 1. stupně je plně v kompetenci školy, a to i v případě, kdy tak škola koná na základě doporučení ŠPZ. Poskytování PO 1. stupně si tedy škola s žákem a jeho zákonnými zástupci vyhodnocuje samostatně, bez účasti PPP.

Vyhodnocování PO 2. až 5. stupně provádí škola průběžně ve spolupráci s žákem a jeho zákonnými zástupci. Do roka od vydání doporučení (pravidla během 12. měsíce od vydání doporučení) kontaktuje pracovník naší poradny e-mailem koordinátora inkluze (zpravidla výchovného poradce) na škole s žádostí o vyhodnocení poskytovaných PO. Škola v dotazníku vyjádří své stanovisko, projedná poskytování PO se zákonnými zástupci žáka a výsledek uvede v dotazníku. Pokud realizovaná PO vyhovují speciální vzdělávací potřebě (SVP) žáka a škola ani rodina nežádají změnu, zůstává v platnosti stávající doporučení, a to do termínu platnosti uvedeném v doporučení, zpravidla další rok. V případě, že realizovaná PO nevyhovují, a to buď z pohledu školy nebo zákonných zástupců, poradna vyhodnotí závažnost změny a potřebu nového posouzení SVP (tedy kontrolního vyšetření). Pokud se jedná o změnu závažnou, je na místě kontrolní vyšetření žáka a úprava PO, tedy vydání nového doporučení.

Vhodnost zařazení dítěte do speciálního vzdělávání (školy, třídy či studijní skupiny samostatně zřízené dle § 16, odst. 9) bude vyhodnocováno každoročně, a to využitím principů dynamické diagnostiky.

Vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) bude prováděno každoročně společně s vyhodnocením PO (v rámci jednoho dotazníku). Škola v dotazníku vyhodnotí míru dosahování nastavených cílů IVP a případné navrhované změny pro příští období. Pracovník poradny pak zašle do školy vyplněnou poslední stranu IVP s vyhodnocením a podpisem.

V rámci zabezpečení efektivity vyhodnocování PO obsahuje formulář vyhodnocení PO vytvořený OPPP Vyškov všechny výše uvedené oblasti, tedy vyhodnocení poskytovaných PO 2. – 5. stupně, vyhodnocení IVP i vhodnosti zařazení žáka do školy, třídy či studijní skupiny samostatně zřízené dle § 16, odst. 9.

Všem školám děkujeme za spolupráci.

Zpracovala Mgr. Barbora Glogarová - psycholožka, pracoviště Vyškov